مطالب

تا به حال 8 مقاله متنی در ایده پردازان منتشر شده است
قدرت زمان: واگذار نمودن مسئولیت ها و انجام کار بیشتر
مقدماتی سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان: واگذار نمودن مسئولیت ها و انجام کار بیشتر اصول واگذار نمودن مسئولیت ها برای واگذاری مؤثر کارها چند اصل وجود دارد. اگر هر یک از این اصول نادیده گرفته شوند با خطر ارتباط…