خلاقیت استراتژیک، راه برون رفت از اقیانوس سرخ

خلاقیت استراتژیک، راه برون رفت از اقیانوس سرخ
به این مقاله امتیاز دهید

خلاقیت
خلاقیت استراتژیک، راه برون رفت از اقیانوس سرخ

خلاقیت استراتژیک را می توان به صورت سیستماتیک فعال ساخت.  همه نوآوری و خلاقیت را اساسا به صورت یک جعبه سیاه دیده اند که غیر قابل شناخت و تصادفی است.با وجود چنین برداشتی از خلاقیت و نوآوری، جای تعجب نیست که مباحث مربوط به استراتژی غالبا روی چگونگی رقابت در بازارهای تثبیت شده تمرکز دارند و مجموعه بزرگی از ابزارها و چهارچوب های تحلیلی ساخته شده اند تا به صورتی ماهرانه به این هدف برسند.

اما آیا خلاقیت یک جعبه سیاه است؟ هنگامی که بحث خلاقیت هنری یا اکتشافات علمی مطرح است (مثلا هنر گاودی  یا کشف رادیم توسط ماری کوری جواب می تواند مثبت باشد و اما آیا خلاقیت استراتژیکی که نوآوری در ارزش را سبب می شود و فضاهای جدید بازار را خلق می کند نیز همین گونه است؟ مدل تی فورد در خودروسازی، قهوه استارباکس، یا سیلزفورس دات کام در نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری  را در نظر بگیرید.) تحقیقات ما نشان میدهد که پاسخ در اینجا منفی است.

این تحقیقات الگوهای استراتژیک مشترک در پس اقدامات موفق در خلق اقیانوسهای آبی را نشان میدهد. همین الگوها به ما این امکان را دادند که چارچوب ها، ابزارها و روش شناسیهای تحلیلی لازم برای پیونددهی سیستماتیک نوآوری در ارزش را به وجود آوریم و به صورتی فرصت ساز و با کمترین ریسک مرزهای صنعت را بازسازی کنیم.

البته از آنجا که همیشه شانس تا حدودی نقش آفرینی دارد، این ابزارها نیز مانند تمام استراتژیها، به چیزی ساختار میدهند که به صورت تاریخی و همواره در ادبیات استراتژی مسئله ای ساخت نیافته بوده است: آگاه ساختن سازمانها برای خلق سیستماتیک اقیانوس آبی. تابلوی طراحی استراتژی، چارچوب چهار اقدام و شش مسیر بازسازی مرزهای بازار، از جمله مهمترین ابزارهای تحلیلی استراتژی اقیانوس آبی هستند. اجرا می تواند در فرمول بندی استراتژی گنجانده شود. استراتژی اقیانوس آبی نوعی استراتژی است که تحلیل ساخت یافته را به بعد انسانی سازمانها پیوند می زند. استراتژی اقیانوس آبی اهمیت هم راستاسازی فکر و قلب افراد با استراتژی جدید را تشخیص میدهد تا به این ترتیب در سطح فردی، مردم استراتژی را با ضرب آهنگ خود بپذیرند و با میل و رغبت از مرزهای اجرای اجباری استراتژی عبور کرده و برای اجرای استراتژی همکاری داوطلبانه داشته باشند. برای رسیدن به این هدف، استراتژی اقیانوس آبی فرمول بندی استراتژی را از اجرای آن جدا نمی کند.

سری مقالات استراتژی اقیانوس آبی را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن