ایده پردازان – قسمت ۲ (شتابدهنده تریگ آپ)

با کار زندگی کنیم

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

هر روز در سازمان دو گروه از کارکنان وجود دارند؛ دسته اول گروهی که محل کار را تنها محیطی میبینند که ساعاتی در ان می گذرانند تا گذران زندگی کنند و روز را به شب…

Page 1 از 11