کودکان کرمانشاهی تنها نیستند

قانون انباشته

پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

اشخاصی که وارد کسب و کار می شوند، به خوبی می دانند که ارزشمندترین ابزاری که در اختیار دارند زمان است و استفاده بهینه از زمان و انتخاب درست امور آنها را به جلو سوق…

Page 1 از 11