بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :نکن و مهم نباش

در چند دهۀ گذشته، به دلیل حجم زیاد کار کارکنان سازمان‌ها با رایانه‌ها، بر تعداد موارد ناراحتی و صدمۀ دست و مچ، افزوده شده است. شایعترین صدمات ناشی از فشار تکرارشونده عبارتند از: نشانگان مجرای…

Page 1 از 11