شتابدهنده آواتک

چرا بعضی از مدیران کارمند توانمند نمی‌خواهند؟ مدیران تمایل دارند افرادی شبیه به خودشان را برای همکاری برگزینند. مدیری که کامل نباشد و مجموعه‌ای از ضعف‌ها را داشته باشد گرایش دارد افرادی که فاقد اعتماد…

چگونه استعداد کارکنان خود را پیدا کنیم؟ هر انسانی دارای توانایی‌هایی است. در توانمندسازی، مدیران باید بتوانند استعدادهای افراد را مشخص نمایند. برای این منظور روش‌های زیر می‌تواند سودمند واقع گردد: ۱.سوال کردن؛ افراد ممکن…

چگونه احساس مهم بودن را در کارکنان ایجاد کنیم؟ هرکس نیاز دارد احساس کند فرد مهمی است. در گذشته مدیران با تحقیر کارکنان کارها را به انجام می‌رسانند. در حالی که امروزه این روند دگرگون…

مدیران اثربخش ۸ ویژگی‌ را در خود توانمند می‌کنند اغلب صاحب‌نظران به این مهم توجه کرده‌اند که مهمترین عامل برای تغییر درک ضرورت تغییر است. اگر مدیران نیاز به تغییر را احساس کنند بخش اعظمی…

چگونه محیط کاری شاد داشته باشیم؟ هر قدر ملتی شادتر باشد، احساس رفاه بیشتری دارد. براساس نظر متخصصان، شادترین مردم کسانی هستند که امیدها و آرزوهایشان بر پایه واقعیت استوار باشد. گاهی برای شاد بودن…

Page 1 از 11