چگونه جوّ سازمانی مناسب خلق کنیم؟

لازمۀ خلق جوّ سازمانی مناسب، ایجاد شرایطی است که کارکنان سازمان با اعتقاد قلبی و با صمیمیت برای خود و همکاران خویش احترام قائل باشند و این گونه احساس احترام نسبت به خویشتن و دیگران … ادامه خواندن چگونه جوّ سازمانی مناسب خلق کنیم؟