دینامیت موفقیت: رادار کشتی ها
مقدماتی چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: رادار کشتی ها منبع دیگر قدرت های نامرئی که شناخته شده است و بر ذهن نیمه هوشیار تأثیر گذاشته است، مربوط به رادار کشتی هاست. چرا کشتی های بخار «آندره دوریا» و «والجم»…

پیامدهای عجیب بی نظمی و چگونگی جلوگیری از آن(۲)
مقدماتی چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

پیامدهای عجیب بی نظمی و چگونگی جلوگیری از آن (۲) پشت گوش انداختن کارها ارتباط مستقیمی، بین نامرتب بودن خانه و بی میلی نسبت به کار کردن وجود دارد. به طور ناخودآگاه، بی نظمی باعث…

انتخاب وضعیتهای همزیستی
مقدماتی چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

انتخاب وضعیتهای همزیستی شاید بپرسید: «بسیار خوب، بنابراین اگر همزیستی باز نوازی وضعیتهای قدیمی دوران کودکی است، می فهمم که چرا افراد در همزیستی نقش کودک را به عهده می گیرند. ولی چرا باید کسی…