با همکاران خود بحث کنیم!

با همکاران خود بحث کنیم! اساس و محور فنون آموزش گروهی، بحث و گفتگوی افراد سازمان در یک زمینۀ خاص(مثل یک مشکلی که سازمان با آن مواجه شده و نظایر آن) است. مشارکت در بحث … ادامه خواندن با همکاران خود بحث کنیم!